GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

pro účastníky školení

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které jsme o Vás získali v souvislosti s Vaší přihláškou na školení pořádaném organizací SPOLEK ÚČETNÍCH OLOMOUC, spolek (IČO 01567578, se sídlem Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10901) (dále jen „Spolek účetních“).

Pokud budete mít ke zpracování Vašich osobních jakékoli dotazy nebo připomínky nebo budete chtít uplatnit některé ze svých práv uvedených v této informaci, prosím kontaktujte Telefon: +420 602 730 916

E-mail: suol@wellnet.cz.

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Spolek účetních, který je odpovědný za veškeré zpracování, které se provádí jeho jménem.

Proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:


Spolek účetních bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jsme získali v souvislosti s Vaší přihláškou na školení pořádané Spolkem účetních (titul, jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, DIČ, adresa, telefon, e-mail, název školení, údaje o platbě za školení, související komunikace) k následujícím účelům:


  • zajištění Vaší účasti na školení pořádaném Spolkem účetních, včetně následné fakturace a související obchodní komunikace

  • vedení účetnictví a plnění dalších zákonných povinností zejména při kontrolní činnosti státních orgánů

  • vymáhání pohledávek, řešení reklamací a jiných sporů se zákazníky

  • přímý marketing, kdy Vás Spolek účetních bude různým způsobem oslovovat s nabídkami a novinkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání obchodních sdělení (např. pozvánky na semináře, odborné informace) elektronickými prostředky (e-mail, SMS) podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud jste toto zasílání předem neodmítli.

Pokud jste se zároveň s přihlášením na školení pořádané Spolkem účetních registrovali na webových stránkách, Spolek účetních bude zpracovávat i další osobních údaje (přihlašovací jméno, heslo, historie objednávek), a to pro účely vedení online zákaznického účtu.

Pokud jste registrováni jako člen Spolku účetních, Spolek účetních bude dále zpracovávat Vše členské číslo, a to pro účely poskytnutí slev vyplývajících ze členství.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně.
Právní základ:

Spolek účetních je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem nebo pro účely oprávněných zájmů Spolku účetních (např. vymáhat po zákaznících své pohledávky včetně vedení soudních sporů), případně Vašeho zaměstnavatele a pro plnění právních povinností.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné účastnit se školení pořádaného Spolkem účetních.


Spolek účetních je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (v rozsahu přiměřeném očekávání subjektů údajů) na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti tomuto zpracování.

Komu mohou být Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?


Zpracovatelé:


Vaše osobní údaje mohou zpracovávat kromě zaměstnanců Spolku účetních také třetí osoby, a to jako zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zejména:


  • Ing. Marek Aufart, IČ: 74391623, se sídlem Haškova 266/16, 779 00, Olomouc, který je správcem webových stránek a serverů.


Další příjemci:


Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším osobám v případech, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. příslušné finanční úřady, soudy) nebo je to nezbytně nutné pro zajištění Vaší účasti na školení nebo je to v oprávněném zájmu Spolku účetních (např. právní zástupce, daňový poradce, soudy, poskytovatelé poštovních, ubytovacích a případně dalších služeb).


Mohou být Vaše osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EHP)?


Vaše osobní údajů nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island).


Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?


Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání činnosti Spolku účetních, dokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.


V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu existence Vašeho zákaznického účtu (pokud bude zřízen), nejméně však po dobu 3 kalendářních let po roce, kdy jste se zúčastnil/a školení pořádaného Spolkem účetních, a nejdéle po dobu 10 kalendářních let po tomto roce (z důvodu vedení účetnictví), pokud nebude existovat jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (např. soudní spor).


V případě, že se zúčastníte školení jako zástupce (zaměstnanec) společnosti, budou Vaše osobní údaje také vymazány neprodleně po oznámení jiné kontaktní osoby ze strany této společnosti.


Jaká máte práva?


Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a případně na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu (můžete využít on-line formulář na http://www.suol.cz/aktualizace-udaju) nebo výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů), popřípadě na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů, budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů nebo uplatníte námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce).


PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely přímého marketingu MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, případně skartovány (pokud nebude mít Spolek ÚČETNÍCH jiný důvod pro jejich zpracování).


PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU jiných OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ Spolku ÚČETNÍCH MŮŽEte také KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud Spolek ÚČETNÍCH neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy.


Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.


Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Podívejte se na online záznamy
Zobrazit všechna školení