zavřít

Akademie pro personalisty a mzdové účetní 2021 – dvoudenní aplikační seminář/webinář podle posledního vývoje legislativy.

Tento seminář je možné shlédnout také online. Při přihlášení si vyberete, jestli chcete přijít osobně nebo se připojit přes internet.

► Více informací a ukázky webinářů

přednáší: Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)
datum konání: v čase 9-15
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 3 000,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
3 500,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 71750

Akademie pro personalisty a mzdové účetní 2021 – dvoudenní aplikační seminář/webinář podle posledního vývoje legislativy.

 

TERMÍN:                            9:00–15:00 hod.


URČENO: Tento aplikační webinář je určen pro  mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat personállní a mzdovou agendu.


PŘÍNOS:
Na akci se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Lektor bude „živě“ odpovídat na dotazy posluchačů.

 PROGRAM:

1. den

OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2021 – povinnosti zaměstnavatele:

Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti.  Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy – sestavování a jejich význam.  Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele  -  Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Informování o obsahu pracovního poměru.  

ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2021:  

Právní předpisy upravující probelmatiku pracovně-lékařských služeb. Co musí doržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.

Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky  a jejich termíny - Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Prováděcí vyhláška k Zákonu o pracovně-lékařských službách. Jak má zaměstnavatel reagovat při ztrátě způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce na  základě výroku uvedeného v posudku při periodické, nebo mimořádné prohlídce.    

Doporučené vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovně-lékařských prohídek. Žádost o posudek – jeho obsah. Posudek a jeho obsah. Možnost uplatnění námitek do výroku. Názorné ukázky závazných dokumentů, doporučených vzorů a vnitřního firemnéího předpisu.

 

ZÁKONÍK PRÁCE 2021:

Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Zkušební doba. Uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021. Doporučené vzory . obsah. Doručování písemností.

             Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci.

             Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v  doručování písemností a možné formy.

Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Pracovní posudek. Archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu ( mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd…. Doporučený vzor – archivační a skartační řád.  

Překážky v práci – na straně zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Sick-day, jako zvláštní překážka v práci, dávky nemocenského pojištění.Rodičovský příspěvek. Názorné ukázky doporučených vzorů – vnitřních předpisů. Pracovní volno suvisející s akcí pro děti a mládež § 203a) čerpání placeného týdne, náplň žádosti o refundaci. Praktické zkušenosti splnění zásadních podmínek pro výplatu náhrady mzdy, nebo platu. Názorná ukázka!   

Překážky v práci na straně zaměstnavatele.  Změna v Zákoně o zaměstnanosti – nový program Kurzarbeit a jeho pojem, kdy bude možno tento program využít. Podrobné podmínky pro podání žádosti o příspěvek, výpočet a maximální výše příspěvku. Názorná ukázka – tiskopis žádosti, výpočet a uplatnění nároku. Program Antivirus do konce října 2021 – A,karanténa nebo izolace.

 

Agenturní zaměstnávání – Zákon o zaměstnanosti a Zákoník práce  dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce. Klady a zápory agenturního zaěstnání. Praktické zkušenosti – agenturní zaměstnanec cizinec a možná rizika při zaměstnávání agenturníh zaměstnance – cizince.   

2. den

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2021:

Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem.

 

Výpočty ve mzdové účtárně a jejich záludnosti:

a) státem uznaný svátek – tzv. placený svátek, svátek a dovolená podle nové právní úpravy, začátek směny ve svátek a noční směna, nebo noční směna, která přechází do dne státem uznaného svátku, uznaný svátek ve dnech pracovního klidu a zaměstnanec mimořádně pracuje ( příplatek nebo náhradní volno ). Je nárok v tomto případě na stravenkový paušál (příspěvek na stravování)? Kumulace zákonných příplatků.

b) příplatek za ztížené pracovní prostředí – podmínky nároku, výše příplatku, měření ztíženého prostředí orgány ochrany veřejného zdraví.

c) pojem dělená směna a příplatek za dělenou směnu a její výše.

d) mimořádná směna ve vazbě na veškeré nároky ( příplatek, náhradní volno, stravenka, stravenkový paušál, stravné ?). Principy, které musí zaměstnavatel dodržet ve vazbě na Zákoník práce!

e) pojem pohotovost a podmínky , za kterých může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít dohodu o pootovosti. Výkon práce z pohotovosti. Započítává se pohotovost do povinné přetávky v práci mezi směnami? Vzor dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

f) výpočet průměrného výdělku při poskytnutí náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu, nebo nemoci z povolání viz. § 271m Zákonku práce. Názorná ukázka výpočtu.

Pracovní úrazy u dohod o provedení práce a pracovní činnosti a jejich řešení.

g) výpočet pravděpodobného výdělku, a průměrného výdělku u dohodářů – zvláštní specifický výpočet.

 

SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.1.2021:

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby 2021. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře. Součinnost zaměstnavatele k exekutorovi. Náorvná ukázka příkladů a postupů.

               Zásadní změny od 1.7.2021 -  chráněný účet a jeho smysl. Náhradní výživné – podmínky za kterých se vyplácí, výše, místně příslušný úřad práce, který provádí výplatu náhradního výživného, podrobné postupy a dopady výplaty náhradního výživného na zaměstnavatele

       

ZÁVĚR:

                Schválení nových částek daňového zvýhodnění na DRUHÉ A TŘETÍ DÍTĚ – zpětně v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021. Zrušení maximálního měsíčního daňového bonusu s účinností od roku 2022.

                 Změny v Zákoně o nemocenském pojištění s účinností od roku 2022 – ošetřovné, otcovská a dlohodobé ošetřovné.

                 Další důležité informace podle posledního legislativního vývoje, ke dni konání akce.

 

POZNÁMKA: Samozřejmostí jsou rozsáhlé pracovní materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Pořádáme semináře také ONLINE, více informací a ukázky webinářů ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2021-2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021-TZ, nové odpisování ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Akademie pro personalisty a mzdové účetní 2021 – dvoudenní aplikační seminář/webinář podle posledního vývoje legislativy. ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 3 000 Kč / 3 500 Kč přidat do košíku
Webinář: Povinnosti zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby – komplexní výklad 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Aktuálně k DPH 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Začínající účetní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 4 500 Kč / 4 800 Kč
zrušený
kontakt »
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2021-2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daňový řád po novele k 1.1.2021 – vše, co by měla vědět účetní aneb Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu kontrolu finančního úřadu WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ - MZDY 2021-2022 Hatě-Chvalovice, hotel SAVANAH Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma, daňoví poradci, Zdeněk Křížek 6 000 Kč / 7 500 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ -2021-2022 Rožnov p./R., hotel Energetic Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Klíma 5 000 Kč / 6 000 Kč přidat do košíku
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další